بازرسی جوش

 بازرسی جوش

 

سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت ، حین ساخت و همینطور پس از ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام کار بر طبق دستورالعملهای توافق شده، به کارفرما اطمینان لازم را دهد.

برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 مراحل بازرسی جوش

1.  بازرسی قبل از جوشکاری

این مرحله از بازرسی به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری صورت می گیرد که موجبات بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.

این بازرسی شامل اقدامات زیر می باشد:

Ø       مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی

Ø       اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار

Ø       انتخاب صحیح استانداردهای اجرایی

Ø       انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری مناسب

Ø       انتخاب و بازرسی مواد مصرفی

Ø       طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری

Ø       بررسی تجهیزات جوشکاری

Ø       آزمون جوشکاران و اپراتورها

Ø       بررسی تسهیلات آزمایش

 آموزش مجازی بازرسی جوش با مدرک معتبر و سریع

آموزش مجازی بازرسی چشمی جوش با گواهینامه معتبر

ادامه مطلب