دوره های بازرس فنی

فروش! مكان گيرنده
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! WPS & PQR
دوره WPS & PQR

دوره آموزشی WPS & PQR مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی WPS & PQRبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی WPS & PQR برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی WPS & PQR با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آزمایشات غیرمخرب در تولید و تضمین کیفیت (QA)
دوره آزمایشات غیرمخرب تضمین کیفیت (QA)

دوره آموزشی  آزمایشات غیرمخرب در تولید و تضمین کیفیت (QA) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آزمایشات غیرمخرب در تولید و تضمین کیفیت (QA)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آزمایشات غیرمخرب در تولید و تضمین کیفیت (QA) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آزمایشات غیرمخرب در تولید و تضمین کیفیت (QA) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آمادگی آزمون سطح 3 ASNT LEVEL III
دوره آزمون سطح 3 ASNT LEVEL III

دوره آموزشی آمادگی آزمون سطح 3 ASNT LEVEL III مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آمادگی آزمون سطح 3 ASNT LEVEL IIIبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آمادگی آزمون سطح 3 ASNT LEVEL III برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آمادگی آزمون سطح 3 ASNT LEVEL III  با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آزمونهای مخرب
دوره آزمونهای مخرب

5.800.000 تومان

دوره آموزشی آزمونهای مخرب مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آزمونهای مخرببه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آزمونهای مخرببرای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آزمونهای مخرب با پشتیبانی تماس بگیرید.
 

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آشنایی با اصول پالایش نفت
دوره آشنایی با اصول پالایش نفت
دوره آموزشی آشنایی با اصول پالایش نفت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با اصول پالایش نفت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با اصول پالایش نفت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با اصول پالایش نفت با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کاربردهایشان
دوره آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها

دوره آموزشی آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کربردهایشان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کربردهایشان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کربردهایشان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کربردهایشان با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آشنایی با پمپ و کمپرسور
دوره آشنایی با پمپ و کمپرسور

دوره آموزشی آشنایی با پمپ و کمپرسور مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با پمپ و کمپرسور به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با پمپ و کمپرسور برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با پمپ و کمپرسور با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آلیاژها و دیاگرام های فازی
دوره آلیاژها و دیاگرام های فازی

دوره آموزشی آلیاژها و دیاگرام های فازی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آلیاژها و دیاگرام های فازی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آلیاژها و دیاگرام های فازی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آلیاژها و دیاگرام های فازی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آلیاژهای آهن کربن
دوره آلیاژهای آهن کربن

دوره آموزشی آلیاژهای آهن کربن مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آلیاژهای آهن کربن به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آلیاژهای آهن کربن برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آلیاژهای آهن کربن با پشتیبانی تماس بگیرید.

 
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش اپراتوری،ایمنی،تعمیرات وسرویس ونگهداری لیفتراک ها
دوره اپراتوری،تعمیرات ونگهداری لیفتراک ها

دوره آموزشی اپراتوری،ایمنی،تعمیرات و سرویس و نگهداری لیفتراک ها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اپراتوری،ایمنی،تعمیرات و سرویس و نگهداری لیفتراک هابه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اپراتوری،ایمنی،تعمیرات و سرویس و نگهداری لیفتراک ها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اپراتوری،ایمنی اپراتوری،ایمنی،تعمیرات و سرویس و نگهداری لیفتراک ها با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اصول اجراییPiping
دوره اصول اجراییPiping

دوره آموزشی اصول اجرایی piping مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول اجرایی piping به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول اجرایی piping برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول اجرایی piping با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید