فروش! دوره اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها
دوره اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها

دوره آموزشی اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول بهره برداری و آشنایی با پمپهابه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اصول روانكاری و طبقه بندی آن ها
دوره اصول روانكاری و طبقه بندی آن ها

دوره آموزشی اصول روانكاری و طبقه بندی آن ها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول روانكاری و طبقه بندی آن ها به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول روانكاری و طبقه بندی آن ها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول روانكاری و طبقه بندی آن ها با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی)
دوره اصول ساخت مخازن جداره ضخیم

دوره آموزشی اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره اصول متالوگرافی
دوره اصول متالوگرافی

دوره آموزشی اصول متالوگرافی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول متالوگرافی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول متالوگرافی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول متالوگرافی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره انتخاب الكترود برای فولادهای آلیاژی
دوره انتخاب الكترود برای فولادهای آلیاژی
دوره آموزشی انتخاب الكترود برای فولادهای آلیاژی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی انتخاب الكترود برای فولادهای آلیاژیبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی انتخاب الكترود برای فولادهای آلیاژی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی انتخاب الكترود برای فولادهای آلیاژی با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی مخازن
دوره ایمنی مخازن

دوره آموزشی ایمنی مخازن مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی مخازن به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی مخازن برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی مخازن با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی آسانسور و پله برقی
دوره بازرسی آسانسور و پله برقی
دوره آموزشی بازرسی آسانسور و پله برقی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی آسانسور و پله برقیبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی آسانسور و پله برقی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی آسانسور و پله برقی با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی ابزار دقیق
دوره بازرسی ابزار دقیق

دوره آموزشی بازرسی ابزار دقیق مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی ابزار دقیقبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی ابزار دقیق برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی ابزار دقیق با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی جرثقیل های متحرک
دوره بازرسی جرثقیل ها و لیفتراک ها

دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های ثابت و متحرک و لیفتراک ها (Lifting) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های ثابت و متحرک و لیفتراک ها (Lifting)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های ثابت و متحرک و لیفتراک ها (Lifting) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های ثابت و متحرک و لیفتراک ها (Lifting) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی جرثقیل های متحرک
دوره بازرسی جرثقیل های متحرک

دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های متحرک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های متحرکبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های متحرک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی جرثقیل های متحرک با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی جوش
دوره بازرسی جوش

دوره آموزشی بازرسی جوش مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی جوش به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی جوش برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی جوش با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی جوش در ساختمان
دوره بازرسی جوش در ساختمان

دوره آموزشی بازرسی جوش در ساختمان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی جوش در ساختمانبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی جوش در ساختمان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی جوش در ساختمان با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید