فروش! مكان گيرنده
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510
دوره بازرسی مخازن تحت فشار API 510

دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی مخازن ذخیره
دوره بازرسی مخازن ذخیره

دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره پمپ های گریز از مرکز
دوره پمپ های گریز از مرکز

دوره آموزشی پمپ های گریز از مرکز (Centrifugal Pumps) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی پمپ های گریز از مرکز (Centrifugal Pumps) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی پمپ های گریز از مرکز (Centrifugal Pumps) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی پمپ های گریز از مرکز (Centrifugal Pumps)با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تئوری تست جوش به روش التراسنیک
دوره تئوری تست جوش به روش التراسنیک
دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مكان گيرنده
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ترک در جوشكاری
دوره ترک در جوشكاری

دوره آموزشی ترک در جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ترک در جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ترک در جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ترک در جوشكاری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ترمودینامیک کاربردی
دوره ترمودینامیک کاربردی

دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II
دوره تست جریان های گردابی سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & IIبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2
دوره تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & IIبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II با پشتیبانی تماس بگیرید

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II
دوره تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان،اساتید، مربیان و … است.که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II
دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & IIبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید