فروش! دوره عمومی آزمایشات غیرمخرب
دوره عمومی آزمایشات غیرمخرب

دوره آموزشی عمومی آزمایشات غیرمخرب مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی عمومی آزمایشات غیرمخرببه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی عمومی آزمایشات غیرمخرب برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی عمومی آزمایشات غیرمخرب با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف
دوره عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف

دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره فرایندهای برشكاری و روشهای آماده سازی لبه
دوره فرایندهای برشكاری و روشهای آماده سازی لبه

دوره آموزشی فرایندهای برشكاری و روشهای آماده سازی لبه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی فرایندهای برشكاری و روشهای آماده سازی لبه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی فرایندهای برشكاری و روشهای آماده سازی لبه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی فرایندهای برشكاری و روشهای آماده سازی لبه با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره فرایندهای پیشرفته جوشكاری
دوره فرایندهای پیشرفته جوشكاری
دوره آموزشی فرایندهای پیشرفته جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی فرایندهای پیشرفته جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی فرایندهای پیشرفته جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی فرایندهای پیشرفته جوشكاری با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره فرایندهای مكانیزه و جوشكاری روباتیک
دوره فرایندهای مكانیزه و جوشكاری روباتیک

دوره آموزشی فرایندهای مكانیزه و جوشكاری روباتیک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی فرایندهای مكانیزه و جوشكاری روباتیکبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی فرایندهای مكانیزه و جوشكاری روباتیک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی فرایندهای مكانیزه و جوشكاری روباتیک با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره قوس الكتریكی
دوره قوس الكتریكی

دوره آموزشی قوس الكتریكی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی قوس الكتریكی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی قوس الكتریكی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی قوس الكتریكی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره کاربردهای فولادهای استحكام بالا
دوره کاربردهای فولادهای استحكام بالا

دوره آموزشی کاربردهای فولادهای استحكام بالا مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کاربردهای فولادهای استحكام بالا به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کاربردهای فولادهای استحكام بالا برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کاربردهای فولادهای استحكام بالا با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! کارشناسی رنگ خودرو
دوره کارشناسی رنگ خودرو

دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مكان گيرنده
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مكان گيرنده
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید