فروش! دوره لحیم کاری
دوره لحیم کاری

دوره آموزشی لحیم کاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی لحیم کاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی لحیم کاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی لحیم کاری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مكان گيرنده
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره متالورژی جوشكاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن
دوره متالورژی جوشكاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن

دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره متالورژی جوشكاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن
دوره متالورژی جوشكاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن

دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی متالورژی جوشكاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقدمه ای بر خوردگی فلزات
دوره مقدمه ای بر خوردگی فلزات

دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقدمه ای بر سایش
دوره مقدمه ای بر سایش
دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری
دوره مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری

دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با گاز محافظ
دوره مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با گاز محافظ

دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با گاز محافظ مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با گاز محافظ به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با گاز محافظ برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشكاری با گاز محافظ با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ملاحظات جوشکاری تعمیری
دوره ملاحظات جوشكاری تعمیری

دوره آموزشی ملاحظات جوشكاری تعمیری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ملاحظات جوشكاری تعمیری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ملاحظات جوشكاری تعمیری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ملاحظات جوشكاری تعمیری با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره منابع تغذیه در روش های جوشكاری با قوس الكتریكی
دوره منابع تغذیه در روش های جوشكاری با قوس الكتریكی

دوره آموزشی منابع تغذیه در روش های جوشكاری با قوس الكتریكی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی منابع تغذیه در روش های جوشكاری با قوس الكتریكی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی منابع تغذیه در روش های جوشكاری با قوس الكتریكی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی منابع تغذیه در روش های جوشكاری با قوس الكتریكی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مواد افزودنی به روغن هاو ترکیبات نفتی
دوره مواد افزودنی به روغن هاو ترکیبات نفتی

دوره آشنائی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت ها و ترکیبات نفتی

دوره آموزشی آشنایی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت ها و ترکیبات نفتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت ها و ترکیبات نفتیبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت ها و ترکیبات نفتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت ها و ترکیبات نفتی با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید