حفاظت از خوردگی

فروش! اصول متالوگرافی
دوره اصول متالوگرافی

دوره آموزشی اصول متالوگرافی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول متالوگرافی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول متالوگرافی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول متالوگرافی با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2
دوره بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2

دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.200.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع
دوره بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع

دوره آموزشی بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تستهای خوردگی
دوره تستهای خوردگی

دوره آموزشی تستهای خوردگی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تستهای خوردگی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تستهای خوردگی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تستهای خوردگی با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! تكنولوژی رنگ و رزین
دوره تكنولوژی رنگ و رزین

دوره آموزشی تكنولوژی رنگ و رزین مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تكنولوژی رنگ و رزین به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تكنولوژی رنگ و رزین برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تكنولوژی رنگ و رزین  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! حفاظت کاتدیک در خطوط لوله
دوره حفاظت کاتدیک در خطوط لوله

دوره آموزشی حفاظت کاتدیک در خطوط لوله مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی حفاظت کاتدیک در خطوط لوله به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی حفاظت کاتدیک در خطوط لوله برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی حفاظت کاتدیک در خطوط لوله  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! رنگها و پوششها
دوره شناخت رنگها و پوششها

دوره آموزشی شناخت رنگها و پوششها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی شناخت رنگها و پوششها به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی شناخت رنگها و پوششها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی شناخت رنگها و پوششها با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی
دوره شناسائی و بررسی عیوب رنگ

دوره آموزشی شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید