فروش! اصول متالوگرافی
دوره اصول متالوگرافی

دوره آموزشی اصول متالوگرافی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول متالوگرافی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول متالوگرافی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول متالوگرافی با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اقتصاد در جوشكاری
دوره اقتصاد در جوشكاری

دوره آموزشی اقتصاد در جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اقتصاد در جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اقتصاد در جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اقتصاد در جوشكاری  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اکولوژی شهری و صنعتی
دوره اکولوژی شهری و صنعتی

دوره آموزشی اکولوژی شهری و صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اکولوژی شهری و صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اکولوژی شهری و صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اکولوژی شهری و صنعتی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اندازه گیری؛ کنترل و ثبت داده ها در جوشكاری
دوره اندازه گیری،کنترل و ثبت داده ها

دوره آموزشی اندازه گیری؛ کنترل و ثبت داده ها در جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اندازه گیری؛ کنترل و ثبت داده ها در جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اندازه گیری؛ کنترل و ثبت داده ها در جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اندازه گیری؛ کنترل و ثبت داده ها در جوشكاری با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اهمیت جوشكاری در سازه های فلزی
دوره اهمیت جوشكاری در سازه های فلزی

دوره آموزشی اهمیت جوشكاری در سازه های فلزی و رفتار سازه در زلزله مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی باهمیت جوشكاری در سازه های فلزی و رفتار سازه در زلزله به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اهمیت جوشكاری در سازه های فلزی و رفتار سازه در زلزله برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اهمیت جوشكاری در سازه های فلزی و رفتار سازه در زلزله  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ایمنی و بهداشت در جوشكاری
دوره ایمنی و بهداشت در جوشكاری

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در جوشكاری با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی ساخت و نصب سازه فلزی
دوره بازرسی ساخت و نصب سازه فلزی

دوره آموزشی بازرسی ساخت و نصب سازه های فلزی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی ساخت و نصب سازه های فلزی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی ساخت و نصب سازه های فلزی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی ساخت و نصب سازه های فلزی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی سازه های فولادی
دوره بازرسی سازه های فولادی

دوره آموزشی بازرسی سازه های فولادی  مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی سازه های فولادی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی سازه های فولادی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی سازه های فولادی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بتن آماده - روش آزمون برای تعیین مقدار آب
دوره بتن آماده -آزمون تعیین مقدار آب

دوره آموزشی بتن آماده -روش آزمون برای تعیین مقدار آب مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بتن آماده -روش آزمون برای تعیین مقدار آب به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بتن آماده -روش آزمون برای تعیین مقدار آب برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بتن آماده -روش آزمون برای تعیین مقدار آب  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بررسی های غیر مخرب
دوره بررسی های غیر مخرب

دوره آموزشی بررسی های غیر مخرب مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بررسی های غیر مخرب به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بررسی های غیر مخرب برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بررسی های غیر مخرب  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! برنامه ریزی فیزیكی بیمارستان های عمومی
دوره برنامه ریزی فیزیكی بیمارستانهای عمومی

دوره آموزشی برنامه ریزی فیزیكی بیمارستانهای عمومی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی برنامه ریزی فیزیكی بیمارستانهای عمومی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی برنامه ریزی فیزیكی بیمارستانهای عمومی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی برنامه ریزی فیزیكی بیمارستانهای عمومی با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(بخش عملیات خاکی با وسایل مكانیكی)
دوره تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(بخش عملیات خاکی با وسایل مكانیكی) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(بخش عملیات خاکی با وسایل مكانیكی) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(بخش عملیات خاکی با وسایل مكانیكی) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(بخش عملیات خاکی با وسایل مكانیكی)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید