فروش! مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
دوره مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف
دوره مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف

دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان
دوره مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان
دوره مشخصات کاشی کاری و کفپوش

دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
دوره مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان

دوره آموزشی مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مطالعه خطر و قابلیت آن در HAZOP
دوره مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP

دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ITS P
دوره معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P

دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مقدمه ای بر خوردگی فلزات
دوره مقدمه ای بر خوردگی فلزات

دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر خوردگی فلزات با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! سایش
دوره مقدمه ای بر سایش

دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر سایش  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری
دوره مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری

دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مقدمه ای بر مكانیک شكست در جوشكاری
دوره مقدمه ای بر مكانیک شكست در جوشكاری

دوره آموزشی مقدمه ای بر مكانیک شكست در جوشكاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مقدمه ای بر مكانیک شكست در جوشكاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مقدمه ای بر مكانیک شكست در جوشكاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مقدمه ای بر مكانیک شكست در جوشكاری  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی
دوره مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی

دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید