فروش! دوره مدیریت محیط زیست؛ایمنی؛بهداشت
دوره مدیریت محیط زیست؛ایمنی؛بهداشت

دوره آموزشی مدیریت محیط زیست؛ایمنی؛بهداشت حرفه ای مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت محیط زیست؛ایمنی؛بهداشت حرفه ای به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت محیط زیست؛ایمنی؛بهداشت حرفه ای برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت محیط زیست؛ایمنی؛بهداشت حرفه ای  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها
دوره مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

دوره آموزشی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت منابع انسانی HRM
دوره مدیریت منابع انسانی HRM

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی HRM مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی HRM به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی HRM برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی HRM با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت نیروی انسانی وایمنی در محیط کار
دوره مدیریت نیروی انسانی وایمنی

دوره آموزشی مدیریت نیروی انسانی وایمنی در محیط کار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت نیروی انسانی وایمنی در محیط کار به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت نیروی انسانی وایمنی در محیط کار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت نیروی انسانی وایمنی در محیط کار  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت و کنترل حریق
دوره مدیریت و کنترل حریق

دوره آموزشی مدیریت و کنترل حریق مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت و کنترل حریق به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت و کنترل حریق برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت و کنترل حریق با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان
دوره مشخصات کاشی کاری و کفپوش

دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! مطالعه خطر و قابلیت آن در HAZOP
دوره مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP

دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ITS P
دوره معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P

دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فناوری ITS P  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی
دوره مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی

دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با مقررات ترافیكی در محیط های صنعتی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! ممیزی ایمنیSA
دوره ممیزی ایمنیSA

دوره آموزشی ممیزی ایمنی SA مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ممیزی ایمنی SA  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ممیزی ایمنی SA  برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ممیزی ایمنی SA با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد 27001 ISO
دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد 27001 ISO

دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد 27001 ISO مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد 27001 ISO به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد 27001 ISO برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد 27001 ISO  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید