فروش! آلودگی های زیست محیطی
دوره آلودگی های زیست محیطی

دوره آموزشی آلودگی های زیست محیطی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آلودگی های زیست محیطی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آلودگی های زیست محیطی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آلودگی های زیست محیطی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای 13702 ISO و 15544 ISO
دوره آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای 13702 ISO

دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای 13702 ISO و 15544 ISO مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای 13702 ISO و 15544 ISO به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای 13702 ISO و 15544 ISO برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای 13702 ISO و 15544 ISO  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش HSE با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی
دوره آموزش HSE با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی

دوره آموزشی آموزش HSE با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آموزش HSE با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آموزش HSE با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آموزش HSE با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی
دوره آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی

دوره آموزشی بازرسی آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش ایمنی و کمكهای اولیه در صنعت
دوره آموزش ایمنی و کمكهای اولیه در صنعت

دوره آموزشی ایمنی و کمكهای اولیه در صنعت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی و کمكهای اولیه در صنعت  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی و کمكهای اولیه در صنعت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی و کمكهای اولیه در صنعت با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تئوری و عملی اطفا حریق در صنعت
دوره آموزش تئوری و عملی اطفا حریق در صنعت

دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق در صنعت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق در صنعت  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق در صنعت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق در صنعت با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی اپراتوری جوشكاری زیرپودری )SAW )
دوره آموزش تخصصی اپراتوری جوشكاری زیرپودری (SAW )

دوره آموزش تخصصی اپراتوری جوشكاری زیرپودری (SAW ) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی اپراتوری جوشكاری زیرپودری (SAW ) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی اپراتوری جوشكاری زیرپودری (SAW ) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی اپراتوری جوشكاری زیرپودری (SAW ) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش تخصصی جوشكاری با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GMAW)
دوره آموزش تخصصی جوشكاری با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GMAW)

دوره آموزش تخصصی جوشكاری با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GMAW) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GMAW) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی جوشكاری با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GMAW) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری با الكترود تنگستن و گاز محافظ (GMAW)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی جوشكاری با گاز محافظ(GMAW )
دوره آموزش تخصصی جوشكاری با گاز محافظ (GMAW )

دوره آموزش تخصصی جوشكاری با گاز محافظ (GMAW ) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری با گاز محافظ (GMAW ) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی جوشكاری با گاز محافظ (GMAW ) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری با گاز محافظ (GMAW )  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی جوشكاری خطوط لوله انتقال (6010 - 7010)
دوره آموزش تخصصی جوشكاری خطوط لوله انتقال (6010 – 7010)

دوره آموزش تخصصی جوشكاری خطوط لوله انتقال (6010 - 7010) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری خطوط لوله انتقال (6010 - 7010) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی جوشكاری خطوط لوله انتقال (6010 - 7010) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری خطوط لوله انتقال (6010 - 7010) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش جوشكاری سازه های فولادی با الكترود روپوش دار (6013)
دوره آموزش تخصصی جوشكاری سازه های فولادی با الكترود روپوش دار (6013)

دوره آموزش تخصصی جوشكاری سازه های فولادی با الكترود روپوش دار (6013) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری سازه های فولادی با الكترود روپوش دار (6013) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی جوشكاری سازه های فولادی با الكترود روپوش دار (6013) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری سازه های فولادی با الكترود روپوش دار (6013)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی جوشكاری لوله های فشار قوی - 7018
دوره آموزش تخصصی جوشكاری لوله های فشار قوی – 7018

دوره آموزش تخصصی جوشكاری لوله های فشار قوی - 7018 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری لوله های فشار قوی - 7018 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی جوشكاری لوله های فشار قوی - 7018 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری لوله های فشار قوی - 7018 با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید