فروش! دوره آموزش تخصصی جوشكاری مخازن (7018)
دوره آموزش تخصصی جوشكاری مخازن (7018)

دوره آموزش تخصصی جوشكاری مخازن (7018) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری مخازن (7018) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آموزش تخصصی جوشكاری مخازن (7018) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری مخازن (7018) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی مونتاژ کاری
دوره آموزش تخصصی مونتاژ کاری

دوره آموزش تخصصی مونتاژ کاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی مونتاژ کاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی مونتاژ کاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی مونتاژ کاری  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! نرم افزار پریماورا (مدیریت پروژه)
دوره آموزش تخصصی نرم افزار پریماورا

دوره آموزشی آموزش تخصصی نرم افزار پریماورا (مدیریت پروژه) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آموزش تخصصی نرم افزار پریماورا (مدیریت پروژه) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آموزش تخصصی نرم افزار پریماورا (مدیریت پروژه) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آموزش تخصصی نرم افزار پریماورا (مدیریت پروژه) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش جوشكاری لوله (5G)
دوره آموزش جوشكاری لوله (5G)

دوره آموزش جوشكاری لوله (5G) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش جوشكاری لوله (5G) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش جوشكاری لوله (5G) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش جوشكاری لوله (5G)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش جوشكاری لوله (6G )
دوره آموزش جوشكاری لوله (6G)

دوره آموزش جوشكاری لوله (6G) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش جوشكاری لوله (6G) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش جوشكاری لوله (6G)برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش جوشكاری لوله (6G) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش جوشكاری لوله (6GR )
دوره آموزش جوشكاری لوله (6GR)

دوره آموزش جوشكاری لوله (6GR) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش جوشكاری لوله (6GR) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش جوشكاری لوله (6GR) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش جوشكاری لوله (6GR) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی جوشكاری و برشكاری زیر آب
دوره آموزش جوشكاری و برشكاری زیر آب

دوره آموزش تخصصی جوشكاری و برشكاری زیر آب مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی جوشكاری و برشكاری زیر آب به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی جوشكاری و برشكاری زیر آب برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی جوشكاری و برشكاری زیر آب با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش جوشكاری ورق (3G-4G )
دوره آموزش جوشكاری ورق (3G-4G )

دوره آموزش جوشكاری ورق(3G-4G ) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش جوشكاری ورق(3G-4G ) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش جوشكاری ورق(3G-4G ) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش جوشكاری ورق(3G-4G )  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش علمی و عملی کمكهای اولیه
دوره آموزش علمی و عملی کمكهای اولیه

دوره آموزشی علمی و عملی کمكهای اولیه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی علمی و عملی کمكهای اولیه  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی علمی و عملی کمكهای اولیه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی علمی و عملی کمكهای اولیه  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره آموزش کنترل خطرات محیط کار صنعتی
دوره آموزش کنترل خطرات محیط کار صنعتی

دوره آموزشی علمی و عملی کنترل خطرات محیط کار صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی علمی و عملی کنترل خطرات محیط کار صنعتی  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی علمی و عملی کنترل خطرات محیط کار صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی علمی و عملی کنترل خطرات محیط کار صنعتی با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! آموزش تخصصی لوله کشی گاز ساختمان
دوره آموزش لوله کشی گاز ساختمان

دوره آموزش تخصصی لوله کشی گاز ساختمان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش تخصصی لوله کشی گاز ساختمان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش تخصصی لوله کشی گاز ساختمان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزش تخصصی لوله کشی گاز ساختمان با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! محاسبات متره و برآورد
دوره آموزش محاسبات متره و برآورد

دوره آموزش محاسبات متره و برآورد مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزش محاسبات متره و برآورد به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزش محاسبات متره و برآورد برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آموزش محاسبات متره و برآورد  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید