فروش! آموزش مدیریت ایمنی
دوره آموزش مدیریت ایمنی

دوره آموزشی مدیریت ایمنی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت ایمنی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت ایمنی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت ایمنی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015
دوره ابزارهای مدیریت موثر آموزش

دوره آموزشی ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ابزارهای مهندسی کیفیت
دوره ابزارهای مهندسی کیفیت

دوره آموزشی ابزارهای مهندسی کیفیت مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ابزارهای مهندسی کیفیت به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ابزارهای مهندسی کیفیت برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ابزارهای مهندسی کیفیت  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ابزارهای هفتگانه آماری
دوره ابزارهای هفتگانه آماری

دوره آموزشی ابزارهای هفتگانه آماری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ابزارهای هفتگانه آماری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ابزارهای هفتگانه آماری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ابزارهای هفتگانه آماری  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
دوره اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی

دوره آموزشی اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM
دوره ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی

دوره آموزشی ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA
دوره ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA

دوره آموزشی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار
دوره ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار

دوره آموزشی ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
دوره ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

دوره آموزشی ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ارزیابی عملكرد کارکنان
دوره ارزیابی عملكرد کارکنان

دوره آموزشی ارزیابی عملكرد کارکنان مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی عملكرد کارکنان به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی عملكرد کارکنان برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی عملكرد کارکنان  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ارزیابی فنی؛مالی و اقتصادی پروژه ها
دوره ارزیابی فنی؛مالی و اقتصادی پروژه ها

دوره آموزشی ارزیابی فنی ؛ مالی و اقتصادی پروژه ها توسط COMFAR مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی فنی ؛ مالی و اقتصادی پروژه ها توسط COMFAR به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی فنی ؛ مالی و اقتصادی پروژه ها توسط COMFAR برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی فنی ؛ مالی و اقتصادی پروژه ها توسط COMFAR  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ارزیابی و مدیریت ریسک
دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید